Dancing Neighbors – Nr.Bjert-Strandhuse Lindedance - Ordinær generalforsamling

mandag den 18 marts 2013.

Med deltagelse af 31 aktive medlemmer

REFERAT

Dagsorden

1.                  Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Birgit Nielsen som vælges enstemmigt.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2.                  Bestyrelsens beretning

Formanden afgav bestyrelsens beretning.

 

Klubbens første år er nu afsluttet, og vi skal til at gøre status over året.

 

Klubben blev stiftet den 4. januar 2012 og allerede mandag den 16. januar kunne vi byde velkommen til et åbent hus arrangement her i Strandhuse Forsamlingshus.

Der var mødt mange op, og da dagen var slut var foreningen vokset fra 8-26 medlemmer.

 

Da klubben blev godkendt af Kolding Kommune som en forening under Folkeoplysningsloven gav det også mulighed for at låne/leje en gymnastiksal på en af kommunens skole. Bestyrelsen besluttede, at vi ville prøve at forbedre medlemstallet og økonomien ved at starte op med Linedance i gymnastiksalen på Bramdrup Skole.

Her startede vi så op onsdag den 22. februar, men dog kun med 1 hold for let øvede, da der, på det tidspunkt ikke var grundlag for at starte et begynderhold.

 

Klubben kunne i februar 2012 tælle 34 medlemmer – en flot opbakning til en nystartet klub.

 

I løbet af forår og sommer blev der gjort en del for at reklamere og gøre opmærksom på klubben. Udover at der er blevet uddelt løbesedler i et stort antal postkasser I Strandhuse og Bramdrupdam har vi deltaget i Foreningens Dag med en stand i Jernbanegade, hvor der var stor opbakning og hjælp fra klubbens medlemmer. Da der var Country Festival var vi også tilstede og til Kulturnatten, var vi også på gaden og hver gang havde vi vores flotte bluser på med klubbens logo på ryggen.

Stor tak til Larsens Eftf. ApS som har sponseret vores bluser.

 

Da klubben startede op efter sommerferien steg medlemstallet til 60 personer, dog var der nogle stykker der fald fra hen over efteråret, så da vi sluttede året var vi 52 aktive medlemmer.

 

Vi ansøgte inden 1. juli Kolding Kommune om støtte til huslejen i Strandhuse Forsamlingshus. Det blev godkendt på et møde den 10. oktober 2012 at vi fra 1. oktober 2012 får tilskud til de timer, hvor der, som det hedder, ydes ”folkeoplysende aktiviteter”.

 

Fælles klubaften med dans, medbragt madkurv og drikkevarer, er blevet afholdt ved hver sæsonafslutning. Det har været rigtig hyggeligt og med stor deltagelse.

 

Fremtiden

Vi er kommet godt i gang med 2013 – Der er kommet nye medlemmer, men desværre er der også faldet nogle fra, men totalt set er vi nu 50 medlemmer, målet er stadigvæk at vi skal op på 60 aktive medlemmer.

De hold vi har nu, vil vi fortsætte med, men vi skal hele tiden prøve, at få nye medlemmer, da der altid vil være en naturlig afgang, så vi vil til stadighed profilere os udadtil og deltage i de arrangementer vi finder relevante.

 

Der er en stor opbakning til et opvisningshold, der skal optræde for første gang i Kolding Storcenter den 27.4.13 i anledningen af Dansens Dag. Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på vores nye sæson, der starter op den 19. august 2013.

 

Dorthe er så småt kommet i gang som underviser, tak til begynderholdene, for at have taget godt imod hende og lagt fødder til, og om ca. 14 dage deltager Dorthe på et K1 instruktør kursus hos Niels Poulsen, den bedste instruktør i Danmark.

 

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sig tak til alle medlemmer for Jeres store opbakning og hjælpsomhed – Det er Jer, der gør klubben til et rart sted at være.

Beretningen godkendt enstemmigt uden kommentarer.

3.                  Årsregnskab til godkendelse

Kassereren forelagde det reviderede regnskabet

Regnskab godkendt enstemmigt uden kommentarer

4.                  Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Uændret kontingent godkendt enstemmigt med følgende kommentar:

Syntes det er meget billigt, og ville da ikke have noget imod at betale 50 kr. mere.

5.                  Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.                  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg i ulige år er:

Næstformand - Mette Nielsen,  modtager genvalg

Vælges uden modkandidat

Kasserer - Poul Erik Risager, modtager genvalg

Vælges uden modkandidat

                             Suppleanter vælges for 1 år ad gangen

1. Suppleant - Elsa Andersen modtager genvalg

Vælges uden modkandidat.

2. Suppleant- Bestyrelsen forslår Jørgen Rasmussen

Vælges uden modkandidat.

7.                  Valg af revisor

Bestyrelsen forslår Lone Andersen.

Vælges uden modkandidat.

 

8.                  Eventuelt

Dansens dag den 27. april 2013 i Kolding Storcenter blev drøftet og  klubben stiller op med et opvisningshold på 18 dansere.

Connie har modtaget en invitation til at give opvisning til en grundlovsfest på Årø d. 5. juni.  I anledningen af festen er der gratis persontransport med færgen.

Der var stor interesse for at deltage med en opvisning, og måske lave det til en udflugt for alle, så dem der ikke danser opvisning også kan komme med og opleve Grundlovsfesten på Årø. Connie arbejder videre med sagen.  

Dirigenten takker for god ro og orden.

 

 

______________________________________________________________

Referent - Sonja Risager  

 

______________________________________________________________

Dirigent – Birgit Nielsen