Dancing Neighbors – Nr.Bjert-Strandhuse Lindedance - Ordinær generalforsamling

mandag den 17 marts 2014.

Med deltagelse af 36 aktive medlemmer

REFERAT

Dagsorden

1.                  Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Birgit Nielsen som vælges enstemmigt.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2.                  Bestyrelsens beretning

Formandens beretning

 

Jeg vil starte med at takke for den gode stemning og danseglæde, der er i vores klub og som I alle, uanset hvilket hold I danser på, bidrager til.

 

Klubben er nu 2 år gammel. Medlemstallet ser ud til at ligge stabilt på 50-60 medlemmer.  Når ”gamle” medlemmer er stoppet, af den ene eller anden grund, er der kommet nye medlemmer til.

 

I løbet af forår og sommer er der blevet gjort en del for at reklamere og gøre opmærksom på klubben. Udover at der er blevet uddelt løbesedler i et stort antal postkasser I Strandhuse og Bramdrupdam og hængt løbesedler op i diverse butikker indenfor Kolding Kommune, har vi deltaget med et opvisningshold i Kolding Storcenter i anledningen af Dansens Dag og i Kolding City til Kulturnatten. Da der var Country Festival var vi også på gaden, og hver gang havde vi vores bluser på med klubbens logo på ryggen. (Stor tak til Larsens Eftf. ApS som også i 2013 har sponseret vores bluser)

 

Grundlovsdag havde vi en rigtig god tur til Årø. Jeg havde fået en henvendelse fra Årø Borgerforening, om vi ville komme og give en opvisning med efterfølgende workshop.  Det ville vi gerne. Men vi ville gerne have en udflugtsdag ud af det, så alle de medlemmer der ville, kunne komme med, uanset om de skulle danse eller ej, så prisen for en opvisning var, pølse m. brød, 1 øl eller vand samt kaffe med kage til alle + 500 kr. til klubben. Vi var den dag 34 der havde en fantastisk dag i det flotteste solskinsvejr.

 

Dorthe startede som fast instruktør på Hold 2. (Begynder/Begynder +) da klubben startede efter sommerferien og samtidig blev der ændret lidt på tiderne i Bramdrupdam, så der blev plads til et hold for Slow-dansere og Nybegyndere, så alle medlemmer har fået mulighed for at danse 2 gange i uge, såfremt de ønsker det.

 

Vi har i 2013 haft 2 dansere på instruktørkursus.  Det var ikke beregnet, at der skulle 2 dansere afsted, men Dorthe var tilmeldt et kursus i Vamdrup, men blev indhentet af en tarmslyng. Da der var betalt og pengene ikke kunne refunderes, fik Lotte 1 time til at bestemme sig, om hun ville afsted. Klubben kan måske på sigt gøre brugt af Lottes uddannelse, såfremt Lotte selv ønsker det og er klar til det, men hun er ikke bundet af nogen aftale. Dorthe kom så i stedet på Instruktørkursus K1 i Hadsund hos Susanne Mose.

 

Fælles klubaften med dans, medbragt madkurv og drikkevarer, er blevet afholdt ved hver sæsonafslutning. Det har været rigtig hyggeligt og med stor deltagelse. Tak for det

 

Fremtiden:

Vi er kommet godt i gang med 2014 – Der er kommet nye medlemmer, men desværre er der også faldet nogle fra, men totalt set er vi nu 52 medlemmer, målet er stadigvæk at vi skal op på 60 aktive medlemmer.

De hold vi har nu, vil vi fortsætte med, men vi skal hele tiden prøve, at få nye medlemmer, da der altid vil være en naturlig afgang, så vi vil til stadighed profilere os udadtil og deltage i de arrangementer vi finder relevante.

 

Der er en stor opbakning til et opvisningshold, der skal  optræde for anden gang i Kolding Storcenter den 27.4.14 i anledningen af Dansens Dag. Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på vores nye sæson, der starter op i august 2013. Der skal stadig uddeles flyers, og der skal laves et nyt åbenhus arrangement.

 

Som noget nyt, og for at tilgodese alle dansere, er der blevet ændret i måden der bliver undervist på.

Der vil ikke længere blive undervist i de samme danse mandag i Strandhuse og onsdag i Bramdrupdam, dog vil der være enkelte danse der vil blive undervist begge steder.

 

Den ordinære sæson slutter d. 12 maj 2014. Som forsøg vil klubben som noget nyt have sommerdans  om

onsdagen på Bramdrupdam Skole 6x i maj-juni  for niveau begynder/begynde+ der vil blive danset efter klubbens arkiv dog vil der blive indlagt diverse workshops. Starter onsdag d. 14. maj 2014. Er opslået på klubbens hjemmeside.

 

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sig tak til alle medlemmer for Jeres store opbakning og hjælpsomhed – Det er Jer, der gør klubben til et rart sted at være.

Beretningen godkendt enstemmigt uden kommentarer.

3.                  Årsregnskab til godkendelse

Kassereren forelagde det reviderede regnskabet

Regnskab godkendt enstemmigt uden kommentarer

4.                  Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Uændret kontingent godkendt enstemmigt

 

5.                  Indkomne forslag

1. Ændring af vedtægter § 10 stk. 1 – Tegningsret

” Foreningen tegnes i økononisk henseende af formand og kasserer i forening”

Foreslås ændret til:

”Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrrelse.

I forhold til bankkonto og netbank:

Formand og kasserer har fuldmagt til foreningens bankkonti.

Ændring af vedtægter godkendt enstemmigt uden kommentarer

 

 

6.                  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg i lige år er:

Formand – Connie Nielsen, modtager genvalg

Vælges uden modkandidat

Sekretær – Sonja Risager, ønsker ikke genvalg

Liselotte Kragelund foreslår Dorthe Andersen

Vælges uden modkandidat

Bestyrelsesmedlem Ib Nielsen, modtager genvalg

Vælges uden modkandidat

 

Ekstraordinært  valg af kasserer for 1 år:

Kasserer - Poul Erik Risager, ønsker at træde af før tid

Bestyrelsen foreslår Lene Brus Christoffersen for restperiode

Vælges uden modkandidat

                            

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen

1. Suppleant - Elsa Andersen, modtager genvalg

Vælges uden modkandidat.

2. Suppleant- Jørgen Rasmussen, modtager genvalg

Vælges uden modkandidat.

Valg af revisor

Lone Andersen, modtager genvalg

Vælges uden modkandidat.

 

8.                  Eventuelt

Modtages der igen i år en invitation til årø er der stor opbakning fra klub og medlemmer om at sige ”Ja tak”

Connie vil kontakte Kolding Kommune om der er mulighed for at der forefindes en plads et sted i byen hvor der kan laves sommerdans  ”a la det som findes i Helsingør, Roskilde og Odense”  Evt.  I samarbejde med de andre danseklubber i Kolding Kommune. Connie arbejder videre hermed.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

 

 

______________________________________________________________

Referent – Dorthe Andersen  

 

______________________________________________________________

Dirigent – Birgit Nielsen